Vedtægter for Nørhalne Vandværk A.m.b.a.

§ 1 - Navn og hjemsted:

 Selskabets navn er Nørhalne Vandværk A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar).

Selskabet er stiftet den 1. april 2010 ved overdragelse af samtlige aktiver og passiver fra I/S Nørhalne Vandværk, der blev grundlagt i 1933.

Selskabet har hjemsted i Jammerbugt Kommune.

 

§ 2 - Formål:

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings­spørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

 § 3 - Medlemmer:

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er med­lem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

§ 4 - Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kom­mu­nen fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

§ 5 - Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo – for­pligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selska­bet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og for­pligtelser over for selskabet.

 

§ 6 - Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra for­sy­nings­ledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle om­kostninger afholdes af medlemmet. 

 

§ 7 - Levering til ikke-medlemmer (købere):

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige om­stændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand.

Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leverings­pligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer. 

 

§ 8 - Generalforsamling:

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Første gang i februar 2011.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med an­gi­velse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. januar.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skrift­lig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 

§ 9 - Stemmeret og afstemninger:

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stem­meret.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme­beretti­ge­de er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstra­ordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberetti­gede. 

 

§ 10 – Bestyrelsen:

Selskabets bestyrelse består af minimum tre og maximalt fem medlemmer valgt blandt medlem­merne for to år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis et/to medlemmer i lige år, og to/tre medlemmer i ulige år.

Herudover er hvert år valgt to suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valg­periode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved alle afstemninger gælder simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation, vedligeholdelse og ny­investeringer.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstede­væren­de bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal fore­lægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

§ 11 – Tegningsret:

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 12 – Regnskab:

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra 1. april 2010 til 31. december 2010. 

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlings-valgte revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 

 

§ 13 – Opløsning:

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings­mulig­hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

 

§ 14 - Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er fremlagt på generalforsamlingen den 18. maj 2010, og vedtaget på ekstra­ordinær generalforsamling den 20. maj 2010.  

De træder i kraft den 1. april 2010.

Med virkning fra den 1. april 2010 overtages samtlige aktiver og passiver fra I/S Nørhalne Vand­værk, i henhold til det for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsregnskab for perioden 1. april 2009 til 31. marts 2010 til Nørhalne Vandværk A.m.b.a.

I/S Nørhalne Vandværk er derefter opløst.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 18. maj 2010 eller tidligere er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet I/S Nørhalne Vandværk, indtræder med virkning fra den 20. maj 2010 i de tilsvarende funktioner i Nørhalne Vandværk A.m.b.a.

 

 Formand Per Simonsen        Sekretær Birger Fischer       Kasserer Hans Jørgen Christensen

                                                    Dirigent Lars Holt