12-06-2020

kl. 15:30 - Så er vandværket tilbage i drift. Trykket ser normalt ud.

Der mangler stadig et par detaljer at blive færdiggjort, men det regner vi med kan håndteres mens tingene er i drift.

 

09-06-2020

kl. 06.00 - Trykket har været stabilt henover natten, men indfinder sig på et noget lavere tryk når forbruget stiger. Det lader til at der i spidsbelastningsperioder kommer til at være noget lavere vandtryk end normalt.

Der vil være lidt lavere vandtryk i ledningsnettet mens vedlighold på værket pågår. 

08-06-2020

Mandag d. 8. Juni er der blevet slukket for pumperne på vandværket, og åbnet for nødforsyningsledningen fra Vadum vandværk.

Vi skal have lavet noget arbejdet på et af vandreservoirerne under vandværket og tester i den forbindelse også forsyningen fra Vadum første gang.

Update kl. 19.00 - Trykket er ret lavt stadig. Der er en del landbrug koblet til som kan have store tanke der bliver fyldt op, f.eks. hvis der lige er blevet malket. Det kan være dem der holder trykket nede.

Update kl. 20.00 - Nu er trykket steget lidt mere, men der er stadig et stykke op til omkring 3.5 bar

Update kl. 21.00 - Så har vi været på lidt over 2 bar indenfor den sidste time, dog med et lille drop her inden kl. 21.

Update kl. 22.00 - Det ser ud til at vi er ved at være oppe på fuldt diftstryk om en times tid.

Sidste update 00.00 - Tilbage til normalt driftstryk

19-05-2019

Mandag d. 19. Om eftermiddagen har der været brud på en rørledning I forbindelse med entreprenørarbejde og opgravning af vejen.

Nørhalne VVS har assisteret entrprenøren med at få repareret det ødelagte rør. Ved rørbrud, og generelt ved gravearbejder hvor rør påvirkes, kan der opleves problemer med vandkvaliteten. Der kan være brug for at enkelte forbrugere skal gennemskylle husstandens forskellige vandhaner og eventuelt rense luftblandere på vandhaner, filtre mm. Hvis vandkvaliteten ikke forbedres, så tag kontakt til Nørhalne Vandværk.

 

10-05-2019

Fra fredag den 10. maj til mandag den 13. maj

Der kan forekomme misfarvning af vandet grundet vi laver en skylning af ledningsnettet. Lad vandet løbe indtil det er klart.

Ny tilslutning til Vadum vandværk

Der er nu lavet en fysisk vandtilslutning mellem Nørhalne vandværk og Vadum vandværk, hvilket betyder at det i tilfælde af fejl på ledningsnettet, i boringer eller på vandværket, stadig er muligt at få leveret vand midlertidigt fra Vadum til Nørhalne og omvendt. Vandet der løber mellem de to vandværksnet monitoreres og afregnes separat mellem vandværkerne. Denne tilslutning giver en god redudans og fremtidssikring af begge vandværker.

 Udskiftning af vandmålere

Vandmåleren tilhører Vandværket og udgifter til normal vedligeholdelse, reparation og udskiftning af vandmåleren afholdes af vandværket. 

De nye vandmålere er af typen "Multical 21" fra Kamstrup har indbygget trådløs datakommunikation, hvorved aflæsningsdata udveksles direkte fra vandmåleren til et afregningsprogram.

Det skulle således være slut med at foretage manuel aflæsning af vandmåleren.

  

Brugervejledning

Udskiftningen af de gamle vandmålere er afsluttet, og de nye vandmålere skal bestå deres første prøve her pr. 1. oktober, hvor der foretages en automatisk aflæsning af målerne.

MULTICAL® 21 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernaflæses af Nørhalne Vandværk.

Ovenfor målernummer 6312 3456 er der et optisk øje til brug i forbindelse med manuel aflæsning og konfigurering af vandmåleren (kan kun foretages på vandværkets foranledning).

Målerens display viser vandforbruget. De store cifre angiver kubikmeter vand, og de små cifre angiver liter (i eksemplet er målerstanden 587,263 m3).

Den grafiske flowindikator i venstre side angiver med fem små trekanter, om der løber vand gennem måleren. Når vandet står stille, er trekanterne slukket. Nederst til højre i displayet blinker to små firkanter skiftevis, hvilket betyder, at måleren er aktiv.

Via en række infokoder kan måleren også nederst i displayet informere om usædvanlige forhold i vandforbruget. En aktiv infokode blinker med et af ordene: ”LEAK”, ”BURST”, ”DRY”, ”REVERSE”, ”TAMPER”.

Koderne har følgende betydning. 

Infokode blinker i display:

Betydning:

LEAK

Vandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne.

BURST

Vandstrømmen har overskredet en forprogrammeret grænse i mindst 30 minutter, hvilket kan være tegn på et sprængt rør.

DRY

Måleren er ikke vandfyldt

REVERSE

Vandet løber den forkerte vej gennem måleren.

TAMPER

Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregningsformål.

 

Infokoderne ”LEAK”, ”BURST”, ”DRY” og ”REVERSE” slukker automatisk, når betingelserne for aktiveringen ikke længere er til stede.

 Med andre ord,

 “LEAK” forsvinder, når vandet har stået stille i en time,

“BURST” forsvinder, når forbruget falder til normalt forbrug,

“REVERSE” forsvinder, når vandet løber den rigtige vej, og

“DRY” slukker, når måleren er vandfyldt.

“TAMPER” vil dog forblive tændt, hvis der har været forsøg på snyd.

 Vandværket opfordrer forbrugerne at kontrollere vandmåler og vandforbrug løbende idet det kan koste dyrt, hvis f. eks. vandet i toilettet løber hele tiden. 

Hvis de oplysninger, som vandværket modtager fra de elektroniske målere, indikerer at der er tale om utætheder eller andet vil forbrugeren få meddelelse herom.